Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) kurzov a školení
Beauty school – Mgr. Izabela Sýkorová

1. Úvodné ustanovenia a definícia pojmov
a/ Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami kurzov a školení sa riadia právne vzťahy medzi Beauty school – Mgr. Izabela Sýkorová a účastníkom kurzu.
b/ Organizátor zverejňuje informácie týkajúce sa kurzov na svojich internetových stránkach www.beautyschool.sk
c/ Elektronické prihlášky na kurz, zverejnené na internetových stránkach organizátora predstavujú návrh na uzavretie zmluvy zo strany organizátora.
d/ Organizátor poštou, telefonicky alebo emailom skontaktuje každého účastníka, ktorý vyplnil elektronickú prihlášku a poskytne mu bližšie informácie ku kurzu.
e/ Vyplnenie elektronickej prihlášky alebo prihlášky v tlačenej podobe predstavuje platné prijatie návrhu medzi organizátorom a účastníkom.
f/ VOP sú neoddeliteľnou súčasťou prihlášky organizátora a tvoria po platnom a účinnom uzavretí zmluvy jej prílohu.

2. Spôsob určovania ceny
a/ Cenník je zverejnený na internetovej stránke Beauty school – Mgr. Izabela Sýkorová
b/ Zľavy organizátor zverejňuje na internetovej stránke pri každom kurze.
c/ Uzatvorením zmluvy podľa bodu e/ vzniká účastníkovi povinnosť zaplatiť stanovenú cenu kurzu a zúčastňovať sa na danom kurze.

3. Platobné podmienky a spôsob úhrady kurzovného
a/ Poplatok za kurz je možné uhradiť:
– osobne v hotovosti v kancelárii Beauty school, Staničná 11, 949 09 Nitra, na 1. poschodí
– prevodným príkazom na účet SK8611 0000 0000 2623 1487 13
– osobne na otvorení kurzu.
b/ Cenu kurzu je potrebné uhradiť najneskôr v deň otvorenia kurzu, ak  neplatí bod 3.c. Ak účastník nastúpi na kurz, je povinný uhradiť cenu kurzu v plnej výške bez ohľadu na to, či kurz absolvuje v plnom rozsahu alebo absolvuje len jeho časť. Doklad o úhrade za kurz je poslucháč povinný predložiť pri otvorení kurzu alebo lektorovi na prvej vyučovacej hodine.
c/ Ak organizátor povolí účastníkovi platbu na splátky, úhradu je možné si rozdeliť na polovice alebo tretiny (po dohode s organizátorom). Prvú časť je potrebné uhradiť pri otvorení kurzu v zmysle bodu 3.b. Zvyšnú sumu je účastník povinný uhradiť pravidelne v splátkach a termínoch v zmysle dohody s organizátorom.
d/ Zlavy z ceny kurzu je možné si uplatniť len počas trvania kurzu a za podmienok určených organizátorom.
d/ Podmienky pre vrátenie ceny kurzu sú nasledovné:
Ak účastník kurzu najneskôr v deň otvorenia kurzu oznámi organizátorovi, že sa na kurze nezúčastní, má nárok na vrátenie už uhradenej sumy.
Po prvom a v ďalších dňoch výučby nemá účastník nárok na vrátenie poplatku za kurz.
Vymeškanie výučby zo strany účastníka nie je dôvodom na zníženie ceny kurzu alebo vrátenie časti poplatku.

4. Podmienky kurzu a povinnosti účastníka
a/ Účastníkovi vzniká právo na účasť v požadovanom kurze až po pripísaní čiastky kurzovného na účet organizátora alebo po zaplatení v hotovosti organizátorovi.
b/ Účastník súhlasí s formou, postupmi a metódami výučby tak, ako ich určí organizátor.
c/ Účastník berie na vedomie a súhlasí, že dohodnutý termín kurzu nie je možné meniť, ak inak neurčí organizátor.
d/ Podmienky neuvedené v popise kurzu a vo VOP nie sú zo strany organizátora garantované.
e/ Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby vykonať presuny v rámci miesta konania, času výučby a lektorov.
f/ V prípade akejkoľvek absencie nebudú zameškané hodiny účastníkovi preplatené.
g/ V prípade neskoršieho nástupu účastníka na kurz organizátor nie je povinný pre neho individuálne opakovať už prebraté učivo.
h/ Účastník kurzu bude pripustený k záverečnej skúške po absolvovaní teoretickej výučby prezenčnou alebo dištančnou formou a praktickej výučby prezenčnou formou. Maximálne povolená absencia je 20 % z celkového časového rozsahu kurzu. O pripustení na záverečné skúšky rozhoduje organizátor.
ch/ účastník je povinný dodržiavať dôvernosť a mlčanlivosť a to aj po ukončení kurzu, pracovný, organizačný, resp. prevádzkový poriadok, pravidlá hygieny a BOZP v zariadeniach, v ktorých prebieha kurz. Účastník je ďalej povinný plniť stanovené úlohy, rešpektovať druh alebo spôsob získavania odborných skúseností počas vykonávania praxe, vykonávať prax pod vedením a podľa pokynov lektora.
i/ Účastník plne zodpovedá za všetky škody spôsobené organizátorovi, ako aj jeho zmluvným partnerom a organizáciám v súvislosti s účasťou na kurze a je podľa príslušného zákona povinný ich nahradiť. Ak dôjde k spôsobeniu škody, je organizátor oprávnený uplatňovať si voči účastníkovi kurzu náhradu škody. Účastníci kurzov nie sú osobitne poistení a konajú na vlastnú zodpovednosť.
j/ Účastník je povinný dodržiavať disciplínu, vzájomnú ohľaduplnosť a dôsledne dodržiavať režim výučby, aby nespôsoboval svojim konaním rušenie výučby alebo nespôsoboval prekážky vo výučbe (napríklad arogantným a urážlivým správaním voči ostatným účastníkom a lektorovi, je pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, nemá vyhovujúce ochranné osobné prostriedky – odev, obuv, … pre praktickú časť kurzu, nedostatočnú hygienu, nespĺňa zdravotné požiadavky, príp. fyzicky či sexuálne obťažuje ostatných účastníkov či lektora a pod.). V priestoroch určených na výučbu je zakázané fajčiť a používať alkoholické nápoje. V prípade zistenia vyššie uvedených skutočností má organizátor kurzu právo v daný deň nevpustiť účastníka na výučbu resp. vylúčiť účastníka z kurzu bez nároku na vrátenie už zaplatených poplatkov.
k/ Organizátor nenesie zodpovednosť za straty a škody na majetku alebo zdraví účastníka kurzu vzniknuté počas kurzu. Je zodpovednosťou účastníka kurzu dohliadať na svoj osobný majetok a nenechať ho bez dozoru a počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám.
l/ Účastník kurzu prehlasuje, že je zdravotne spôsobilý zúčastniť sa kompletnej výučby kurzu, jeho teoretickej a praktickej časti. V prípade akýchkoľvek prekážok, napr. zdravotných či osobných problémov je povinný o tejto skutočnosti informovať organizátora kurzu, ktorý má právo rozhodnúť o jeho zaradení, prípadne o jeho vylúčení z kurzu.
m/ Ak to vyžaduje akreditácia niektorých kurzov, je účastník povinný predložiť pri nástupe na kurz potvrdenie od lekára, zdravotný preukaz, odpis z registra trestov a pod. Poplatky za vystavenie týchto potvrdení nie sú zahrnuté v cene kurzov.

5. Záverečné ustanovenia
a/ Účastník súhlasí, že pre získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu je povinný plniť VOP a osvedčenie o absolvovaní kurzu mu bude vydané až po uhradení celej ceny kurzu.
b/ Organizátor eviduje vydané osvedčenia po dobu minimálne 5 rokov. V prípade straty osvedčenia môže vystaviť za poplatok duplikát osvedčenia.
c/ Ak sa nevytvorí skupina s minimálnym počtom účastníkov, organizátor si vyhradzuje právo neotvoriť daný kurz alebo môže posunúť dátum začatia výučby. Pristúpenie do kurzu je možné iba so súhlasom organizátora. Počet účastníkov kurzu je v kompetencii organizátora.
d/ Vyplnením a odoslaním elektronickej alebo písomnej prihlášky dávam organizátorovi kurzu súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov pre účely administratívneho spracovania prihlášky.
e/ Ja, účastník kurzu, súhlasím, aby fotografické a filmové zábery zhotovené s mojim vedomím počas kurzu v priestoroch učební boli v prípade použité na marketingové účely organizátora (zverejnené na webových stránkach organizátora, v brožúrach organizátora a pod.).
f/ Prípadné sťažnosti či reklamácie je potrebné podať písomne najneskôr v deň záverečnej skúšky absolvovaného kurzu.
g/ Ja, účastník kurzu, vyhlasujem, že Všeobecné obchodné podmienky kurzu, som si pred uzavretím zmluvy prečítal, obsahu porozumel a na znak súhlasu som po vyplnení prihlášky postupoval podľa bodu 1.e.

Späť do obchodu